Księgowość

Obsługa comiesięczna:

 • analiza poprawności formalnej i merytorycznej przekazywanych przez zleceniodawcę dokumentów księgowych ,
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
  analiza zapisów na kontach:
  – rozrachunków pieniężnych
  – środków trwałych
  – rozrachunków publiczno – prawnych
  – kontrahentów
  – rozrachunków z pracownikami
  – kosztów i przychodów.
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od   towarów i usług
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczenie podatku Vat wraz ze sporządzeniem stosownych deklaracji do  urzędów skarbowych
 • opracowywanie miesięcznych sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • udostępnianie dokumentów niezbędnych kontroli zewnętrznej
 • bieżąca archiwizacja zapisów księgowych (optyczne nośniki danych )  oraz dowodów źródłowych
 • dostarczanie właściwych deklaracji i sprawozdań do właściwych Urzędów Skarbowych , oddziałów ZUS i Urzędów Statystycznych
 • konsultacje w zakresie podatków , rachunkowości i finansów
 • bieżąca współpraca z audytorem
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych w uzgodnionej formiń.
 • inne zlecenia indywidualne

 

Obsługa związana z zamknięciem okresu obrachunkowego:

 • sporządzanie oraz analiza bilansu oraz rachunków zysku i strat, oraz przepływu środków pieniężnych, interpretacje wskaźników finansowych
 • opracowanie informacji dodatkowych
 • sporządzanie deklaracji wstępnej i ostatecznej z tytuł  podatku dochodowego i przechowywania ich kopii
 • sporządzanie wydruków ksiąg handlowych oraz rejestrów VAT
 • sporządzanie dokumentów Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans oraz rachunek zysków i strat
 • współpraca z audytorami
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pracowni

  Kadry i płace

  Usługi kadrowo – płacowe

 • Doradztwo kadrowe w zakresie
  – przyjęć pracowników
  – przebiegu pracy zawodowej
  – zwolnień pracowników z pracy
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami;
 • Sporządzanie umów o pracę na:
  – czas próbny
  – czas określony
  – czas nieokreślony
 • Bieżąca kontrola list obecności pracowników
 • Rozliczanie miesięczne czasu pracy każdego pracownika w zakresie
  – obecności w pracy
  – nieobecności w pracy spowodowanej
  – zwolnieniem lekarskim
  – urlopem wypoczynkowym
  – inne usprawiedliwienia płatne i bezpłatne
 • Naliczanie wymiaru urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania
  urlopu
 • Nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie
  szkoleń wstępnych , podstawowych , okresowych
 • Wydawanie skierowań na badania lekarskie , oraz nadzór nad
  terminowością wykonywania badań
 • Prace związane ze zwolnieniem pracowników
  – ustalanie sposobu rozwiązania umowy o pracę
  – sporządzanie świadectwa pracy
  – wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych
 • Współpraca w zakresie kontroli Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej ,
  w zakresie zagadnień pracowniczych
 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej przy przyjmowaniu
  nowych pracowników
 • Opracowywanie regulaminów pracy
 • Opracowywanie regulaminów wynagradzania
 • Opracowywanie regulaminów dysponowania funduszem socjalnym
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego dotyczących
  pracowników zatrudnionych , nowo przyjętych i zwolnionych w danym
  roku sprawozdawczym
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w oparciu o dokumenty
  źródłowe takich jak:
  – ewidencja obecności
  – zwolnienia lekarskie
  – karty urlopowe
  – inne dokumenty dotyczące wypłat
 • Prowadzenie imiennej kartoteki wynagrodzeń
 • Prowadzenie kartoteki zasiłkowej
 • Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat
  zasiłków
  – zasiłku macierzyńskiego
  – zasiłku wychowawczego
  – zasiłku pielęgnacyjnego
  – zasiłku rehabilitacyjnego
 • Naliczanie wysokości wynagrodzeń chorobowych , za godziny
  nadliczbowe , nocne itp.
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak:
  – umowa zlecenia
  – umowa o dzieło
  – umowa agencyjna
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie:
  – społeczne
  – zdrowotne
  – fundusz pracy
  – fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
 • Sporządzanie miesięcznych informacji do kas Chorych o pobranych
  składkach zdrowotnych
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy od osób
  fizycznych PIT-4
 • Sporządzanie przelewów do deklaracji PIT-4 z uwzględnieniem
  pobranych podatków od umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie dodatkowych list płac dot. m.in. odpraw , odszkodowań ,
  ekwiwalentów ,zapomóg itp.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji pracowniczych PIT-11 , PIT-40
 • Sporządzanie rocznych deklaracji od umów cywilnoprawnych tj.
  PIT-8B , PIT-8A, PIT-8C
 • Sporządzanie rocznych informacji do ZUS o przychodach rencistów
  i emerytów
 • Sporządzanie i elektroniczny przekaz miesięcznych deklaracji
  rozliczeniowych tj. DRA, RCA, RNA, RSA dla ZUS
 • Przygotowanie i elektroniczny przekaz zgłoszeń do ubezpieczeń
  społecznych, zdrowotnych pracowników, członków rodzin, właścicieli,
  oraz osób z którymi są zawierane umowy cywilnoprawne
 • Pomoc przy formalnościach związanych z uzyskaniem legitymacji
  ubezpieczeniowych pracowników i członkom ich rodzin
 • Sporządzanie dokumentacji do wyliczenia kapitału początkowego
  ZUS kp-1 ZUS Rp-6, ZUS Rp-7, ZUS Rp-8, ZUS Rp-9
 • Sporządzanie dokumentacji płatniczej dla celów ZUS
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń z ZUS druk IRB
 • Pomoc przy kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej
 • Sporządzanie dokumentacji, oraz pomoc przy składaniu wniosków o nie
  zaleganie w składkach (ZUS)
 • Dokończenie zmian i korekt dla ZUS: deklaracji rozliczeniowych,
  zgłoszeniowych
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Symulacja ( prognozowanie skutków podwyżek, wydatków na nagrody
  jubileuszowe, odejść na emeryturę itp.)
 • Sporządzanie wniosków do opieki społecznej o refundację dla
  niepełnosprawnych pracowników
 • Sporządzanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
 • Ustalanie i naliczanie zasiłków rodzinnych dla dzieci pracowników
 • Ewidencja danych osobowych( adresy, członkowie rodzin, informacje
  o sposobie rozliczenia z urzędem skarbowym, przebieg zatrudnienia
  w firmie oraz w poprzednich miejscach pracy, dane do generowania
  deklaracji zgłoszeniowych ZUS, stosunek do służby wojskowej,
  wykształcenie, stałe obciążenia wypłaty itp.)
 • Sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z indywidualnych potrzeb  klienta
 • Sporządzanie i wydawanie imiennych zaświadczeń pracownikom
  o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Naliczenie odsetek od zaległości i od nieterminowych wpłatPowyższy opis wykonywanej pracy jest uzgadniany i dobierany indywidualnie pod każdego klienta.